تلفن

02188286834
حامد اجاقی

حامد اجاقی

مدیر تولید
محمد نصیری

محمد نصیری

مدیر تدارکات
فرهاد نجاتی

فرهاد نجاتی

مدیر واحد ساخت
زهرا تیموری

زهرا تیموری

کارشناس تولید
نکیسا آرام

نکیسا آرام

مدیر روابط عمومی
نرگس جدیدی

نرگس جدیدی

کارشناس فروش
X