دستگاه جوشکاری(CO2) REVO MIG SP 1601 آب خنک / هوا خنک 500 آمپر گام الکتریک

*500 آمپر آب خنک/هوا خنک
*تنظيم بسيار آسان و سریع و دقيق با کنترل پيوسته ولتاژ
جوشكاری )کنترل همزمان سرعت سيم و ولتاژ در حين
جوشكاری(

*ولوم کنترل

* دارا بودن چهار وضعيت پالس )فرکانس( و کيفيت بسيار عالی
جوشكاری

* دارا بودن سيستم اتوماتيک برای شروع قوس بسيار عالی

Compare

توضیحات

یکی از تخصصی ترین و کارامد ترین دستگاههای جوش CO2 گام الکتریک دستگاه جوشکاری(CO2) REVO MIG SP 1601 آب خنک / هوا خنک 500 آمپر گام الکتریک میباشد .

ويژگيهاي برجسته دستگاه

 

*500 آمپر آب خنک/هوا خنک
*تنظيم بسيار آسان و سریع و دقيق با کنترل پيوسته ولتاژ
جوشكاری )کنترل همزمان سرعت سيم و ولتاژ در حين
جوشكاری(

*ولوم کنترل

* دارا بودن چهار وضعيت پالس )فرکانس( و کيفيت بسيار عالی
جوشكاری

* دارا بودن سيستم اتوماتيک برای شروع قوس بسيار عالی

*امكان جوشكاری ورقهای بسيار نازک، ضخيم یا لوله ها

* بهترین مشخصه جوشكاری و پایداری عالی قوس

* مجهز به چهارچرخ و فضای مناسب در پشت دستگاه برای
نگهداری کپسول گاز

* حفاظت در مقابل اضافه بار بوسيله ترموستات، استهالک
بسيار کم و ساختار قابالطمينان

ويژگيهاي وايرفيدر مدلFEED PARS

* تنظيم کليه پارامترهای جوش )ولتاژ، سرعت، Burn Back ،
تست سيم، تست گاز( بوسيله وایرفيدر و نزدیک محل کار

* شاسی و موتور بسيار پر قدرت مناسب برای کارهای سنگين
با 4 حلقه محرک

* مناسب برای سيمهای مسوار )CO2 )یا توپودری، آلومينيوم
یا استينلس استيل

* سرعت بسيار زیاد سيم تا 21 یا 31 متر در دقيقه

* کنترل سرعت سيم با فيدبک و ترمز

* کنترل Start Soft در شروع قوس

* کنترل Back Burn جهت جلوگيری از چسبيدن سيم به
نازل و قطعه کار

* دارای شستی تست سيم و تست گاز

* انجام شروع و پایان جوشكاری با حق انتخاب یک یا دو بار
فشردن شستی تورچ

* سيستم نقطه جوش )درصورت سفارش(

* دارا بودن سيستم پس گاز )در حالت چهار ضربه

REVO MIG SP 1601

دفترچه راهنمای دستگاه در لینک بالا

X