دستگاه برش پلاسما گام الکتریک جوشا سه فاز مدل POWER CUT 161 A-CNC

 • *قابلیت برش انواع فلزات هادی (آهن، آلومینیوم، استنلس استیل و …
 • *تکنولوژی اینورتری
 • توانایی کنترل جریان برش بصورت پيوسته از 1 تا 161 آمپر در مدل -161A
  CNC
 • * دارا بودن سيستم کنترل و تثبيت جریان و حساس نبودن
  به نوسانات برق شبكه و فشار گاز )هوا(
 • * قابليت عملكرد دستگاه در منفی 21 %کاهش ولتاژ برق
  شبكه و مثبت 15 %افزایش ولتاژ برق شبكه
 • * قابليت کار دائم با دستگاه در جریان ماکزیمم )دیوتی
  101A,101A-CNC,161A- مدلهای در%(111 سایكل
Compare

توضیحات

دستگاه برش پالسما  سه فاز گام الکتریک جوشا POWER CUT 161 A-CNC جوشا با قابليت برش انواع فلزات از قبيل آلومينيوم، استينلس استيل و آهن،امكان برش آهن به ضخامت 50 ميليمتر (مدل CNC-161 )با کيفيت بسيار مطلوب و با سرعت باال را فراهم ميسازد به طوریكه پاسخگوی بسياری از نيازهای صنعت است.

*قابلیت برش انواع فلزات هادی (آهن، آلومینیوم، استنلس استیل و …

*تکنولوژی اینورتری

توانایی کنترل جریان برش بصورت پيوسته از 1 تا 161 آمپر در مدل -161A
CNC

* دارا بودن سيستم کنترل و تثبيت جریان و حساس نبودن
به نوسانات برق شبكه و فشار گاز )هوا(

* قابليت عملكرد دستگاه در منفی 21 %کاهش ولتاژ برق
شبكه و مثبت 15 %افزایش ولتاژ برق شبكه

* قابليت کار دائم با دستگاه در جریان ماکزیمم )دیوتی
101A,101A-CNC,161A- مدلهای در%(111 سایكل
CNC

* توانایی انجام پيش تنظيم بسيار دقيق جریان برش قبل از
انجام برش )نمایشگر دیجيتال(

* نمایش جریان واقعی برش بعد از آغاز برشكاری )سوئيچ
هوشمند از حالت پيش تنظيم به حالت نمایش واقعی
جریان خروجی(

* سرعت برشكاری بالا

* قابليت GAS POST که پس از اتمام پروسه برش فعال
شده و به خنک شدن تورچ و همينطور طول عمر الكترود و
نازل کمک می کند.

* استفاده از حفاظت در سنترال تورچ جهت جلوگيری از
تماس با بخش های برق دار هنگام جدا شدن ناگهانی تورچ
از دستگاه

*حفاظت دستگاه در صورت افت فشار هوا

* دارای مدار حفاظت IGBT در مقابل اضافه جریان
* حفاظت جریانی دستگاه در مقابل قطع شدن سيم کشی
ترنس دیوسر

* حفاظت دستگاه در صورت یكسره شدن فرمان شستی در
تورچ

* حفاظت دستگاه در مقابل یكسره شدن رید سویيچ در
داخل دستگاه

* دارا بودن ویژگی RESTART SELF به این معنی که
در صورت وجود هرگونه شكاف هوایی بر روی قطعه کار یا
وجود فاصله بين دو قطعه کار در کنار هم، قوس برش قطع
نخواهد شد و به محض روبرو شدن با این شرایط، سيستم
هوشمند الكترونيک اقدام به برقراری مجدد برش مينماید.

* کيفيت برش بسيار عالی به سبب برخورداری از سامانه
کنترل و تثبيت جریان
* دارا بودن سيستم اتوماتيک HF پایلوت. به این معنی که
به محض برقراری جریان پایلوت HF غيرفعال می شود.

* جلوگيری از آسيب دیدن الكترود و نازل در صورت اشتباه
کاربر در جاگذاشتن عایق بين الكترود و نازل که منجر به
اتصال کوتاه شدن بين این دو قطعه می شود.

* غير فعال شدن دستگاه در زمان برش به هر دليلی از قبيل
سرعت بيش از حد، حرکت دست و غيره که منجربه قرار
گرفتن مواد زائد فلزی بين الكترود و نازل گردد. در
اینصورت این خطا توسط نمایشگر واقع در پانل دستگاه به
اطالع کاربر می رسد

POWER CUT 101A, 101A CNC,161 , 131 , …

دستورالعمل استفاده از دستگاه

X